ue_logo

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdyni Przekaż 1% podatku

Projekt My Sami

Projekt My SamiProjekt  MY SAMI - edukacja dzieci niepełnosprawnych ku samodzielności w terapeutycznym punkcie przedszkolnym" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 na podstawie umowy RPPM.03.01.00-22-0096/20.

Wartość projektu wynosi 3 861 533,31 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich wynosi 3 282 303,31 zł, Termin realizacji projektu: czerwiec 2021 – październik 2023

Cel oraz planowane efekty projektu:  Utworzenie 25 miejsc w Terapeutycznym Punkcie Przedszkolnym dla dzieci z różnego typu niepełnosprawnościami.

Planowane efekty: 
- utworzenie 25 nowych miejsc wychowania przedszkolnego
- objęcie wsparciem 25 dzieci dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej
- uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji przez 9 nauczycieli
- dostosowanie 1 obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami" Trwałość projektu
Informujemy, że w związku z zobowiązaniem do utrzymania trwałości projektu nr RPPM.03.01.00-22-0096/20 pn.RPPM.03.01.00-22-0096/20 „MY SAMI - edukacja dzieci niepełnosprawnych ku samodzielności” , usługi przedszkolne są i będą realizowane przez Beneficjenta tego projektu - Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło w Gdyni, przez okres minimum 48 miesięcy od dnia zakończenia projektu, tj. od dnia 31.10.2023r.

Deklarujemy dostępność 25 miejsc opieki w Terapeutycznym Punkcie Przedszkolnym "My sami" dla dzieci z niepełnosprawnościami w okresie co najmniej od 01.10.2023 do 30.09.2027r. Terapeutyczny Punkt Przedszkolny czynny jest jak dotąd, tj. od pon. do pt. w godz. 7:30 – 17:00 Gwarantujemy, że oferowane przez nas usługi opiekuńcze i edukacyjne będą dostosowane do specyficznych i zróżnicowanych potrzeb związanych z niepełnosprawnością oraz wiekiem dzieci.