ue_logo

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdyni Przekaż 1% podatku

Projekt Ja sam

Projekt  JA SAM - edukacja dzieci niepełnosprawnych ku samodzielności w terapeutycznym punkcie przedszkolnym" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 na podstawie umowy RPPM.03.01.00-22-0075/18-00.

Wartość projektu wynosi 3 703 389,86 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich wynosi 3 147 881,38.

Termin realizacji projektu: luty 2019 - sierpień 2022

Cel oraz planowane efekty projektu:  Utworzenie 25 miejsc w Terapeutycznym Punkcie Przedszkolnym dla dzieci z różnego typu niepełnosprawnościami.

 Planowane efekty: 


- utworzenie 25 nowych miejsc wychowania przedszkolnego

- objęcie wsparciem 37 dzieci dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej

- uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji przez 9 nauczycieli

- objęcie 46 osób szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych

- dostosowanie 1 obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami" 


ue_logo