ue_logo

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdyni Przekaż 1% podatku

Stowarzyszenie

"Otwórzmy przed nimi życie" to hasło działalności Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI) - organizacji, która powstała z inicjatywy rodziców, by nieść pomoc dzieciom, młodzieży i dorosłym dotkniętych dysfunkcjami organicznymi i intelektualnymi oraz aby wspierać rodziców, którzy każdego dnia borykają się z niepełnosprawnością, by umieli żyć jak każda rodzina. Organizacja realizuje swoje zadania poprzez 126 Kół terenowych i Zarząd Główny.

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdyni dzięki zaangażowaniu rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnością intelektualną przy wsparciu Władz Miasta Gdyni oraz wielu innych podmiotów i organizacji, utworzyło pod swoim patronatem trzy placówki otwierając przed dziećmi, młodzieżą i dorosłymi osobami niepełnosprawnymi nowe ścieżki rozwoju. Dzięki wspólnym inicjatywom powstało Centrum Rehabilitacji Ośrodek Wczesnej Interwencji (CR OWI) znany wcześniej pod nazwą DCA (Dzienne Centrum Aktywności), Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy (OREW), Warsztat Terapii Zajęciowej (WTZ), Teatr Biuro Rzeczy Osobistych (BRO) oraz 2 punkty ksero w Urzędzie Miasta Gdyni prowadzone i obsługiwane przez osoby niepełnosprawne intelektualnie. Jesteśmy organizacją pozarządową posiadającą status organizacji pożytku publicznego realizującą swoje cele w taki sposób, aby osoby niepełnosprawne intelektualnie mogły żyć godnie i w pełni korzystać z praw człowieka. Walczymy z wszelkimi przejawami dyskryminacji, m.in. poprzez tworzenie naszym podopiecznym warunków zaspakajających ich potrzeby i realizację praw. Nasze podejście do osób niepełnosprawnych intelektualnie zakłada istnienie pozytywnego potencjału tych osób i możliwość jego rozwoju poprzez wspieranie dostosowane do indywidualnych potrzeb każdej osoby, zmieniających się wraz z rozwojem, wiekiem, sytuacjami w celu równoprawnego uczestnictwa w życiu społecznym.

MISJĄ PSONI jest:

dbanie o godność ludzką, miejsce w rodzinie i wśród innych ludzi oraz szczęście osób z niepełnosprawnością intelektualną,

wspieranie rodzin, aby były one w stanie sprostać sytuacjom, które pociąga za sobą fakt urodzenia dziecka z niepełnosprawnością intelektualną,

wspólne życie, które przekształca własny ból w gotowość niesienia pomocy innym.Nasi Przyjaciele i Sponsorzy:

Dołącz do nas!

Dziękujemy naszym przyjacielom i sponsorom