ue_logo

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdyni Przekaż 1% podatku

Zarząd

Gdyńskie koło terenowe Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną otrzymało wpis do Krajowego Rejestru Stowarzyszeń w 2002 r. jako organizacja pozarządowa. Jesteśmy również organizacją pożytku publicznego. Zarząd PSOUU Koło w Gdyni jest organem prowadzącym dla powołanych i prowadzonych przez nas placówek. Reprezentujemy interesy osób niepełnosprawnych ich rodziców i opiekunów w naszym mieście. Występujemy do władz lokalnych i wojewódzkich uzyskując środki na zaspokojenie potrzeb osób niepełnosprawnych z Gdyni i okolic oraz zgłaszamy postulaty do koncepcyjnych planów samorządowych. Powoływane i tworzone przez nas placówki współpracują z innymi podmiotami oraz mediami, ponieważ w ten sposób możemy wspólnie zmieniać postawy społeczne wobec osób niepełnosprawnych intelektualnie. Wielospecjalistyczne zespoły działające w placówkach zajmują się realizacją działań o charakterze terapeutyczno – edukacyjnym, diagnozą, programowaniem i modyfikacją założeń dostosowanych do indywidualnych potrzeb w sposób kompleksowy i skoordynowany obejmujący wszystkie sfery rozwoju osoby niepełnosprawnej a także potrzeb rodziny. Poprzez szeroko rozumianą współpracę organizujemy imprezy okazjonalne o charakterze integracyjnym: festyny, wystawy, przeglądy artystyczne, wycieczki, bale, zabawy, Dni Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną i wiele innych, ponieważ uważamy, że prawdziwa radość życia związana jest z aktywnością, która gdy jest spontaniczna pozwala rozwijać zainteresowania talenty i czerpać zadowolenie z tego, że jest się człowiekiem sukcesu.

Władzami Koła są (art.22 & 7 Statutu PSONI) :

1. Walne Zebranie Członków
2. Zarząd Koła

Organem kontroli Koła jest Komisja Rewizyjna Koła (art. 22 & 8 Statutu PSONI).

SKŁAD ZARZĄDU PSONI KOŁO W GDYNI:

1. Przewodnicząca Zarządu PSONI Koło w Gdyni: Magdalena Borowska

2. Wiceprzewodnicząca Zarządu PSONI Koło w Gdyni: Izabela Morawska

2. Sekretarz Zarządu PSONI Koło w Gdyni: Ewa Myślińska

3. Skarbnik Zarządu PSONI Koło w Gdyni: Magdalena Kownacka

4. Członek Zarządu PSONI Koło w Gdyni: Zdzisław TarnowskiNasi Przyjaciele i Sponsorzy:

Dołącz do nas!

Dziękujemy naszym przyjacielom i sponsorom