ue_logo

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdyni Przekaż 1% podatku

Projekt Dzienny Ośrodek Opieki Wytchnieniowej

Serdecznie zapraszamy do skorzystania ze wsparcia dla osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych do 25 roku życia, potrzebujących pomocy w codziennym funkcjonowaniu, którzy mają specyficzne i zróżnicowane potrzeby ze względu na wiek i niepełnosprawności oraz skorzystania ze wsparcia przez opiekunów faktycznych Uczestników Projektu. Działania te realizowane są przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło w Gdyni w ramach projektu „SamoDZIELNI - Dzienny Ośrodek Opieki Wytchnieniowej i Rehabilitacji Społecznej "Osiedle Młodych"” (nr: RPPM.06.02.02-22-0017/20).

W Projekcie mogą uczestniczyć osoby, które spełniają następujące warunki:
    a) osoby w wieku poniżej 25 roku życia, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz osoby z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, chcą uczestniczyć w projekcie z inicjatywy własnej lub opiekuna prawnego, posiadają miejsce zamieszkania, pracy lub nauki na terenie gminy Gdynia, wyrażają zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych na potrzeby prowadzenia dokumentacji Projektu, lub
    b) opiekunowie sprawujący opiekę nad osobami zakwalifikowanymi do udziału w projekcie

Pierwszeństwo w dostępie do usług opiekuńczych będą miały osoby, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego

W ramach Projektu planowane są takie rodzaje wsparcia jak:
a. dla Uczestników Projektu:
- szczegółowa diagnoza potrzeb Uczestników Projektu
- opracowanie indywidualnej ścieżki udziału w Projekcie (IŚR)
- zajęcia grupowe (dobrane do grupy, takie jak np. zajęcia teatralne, warsztaty aktorskie, zajęcia filmowe, muzykoterapia, taniec itp.)
- wyjścia na wydarzenia kulturalne (np. przedstawienia teatralne, seanse filmowe, wizyty w muzeach)
- wyżywienie w czasie udziału w zajęciach w Projekcie
b. dla opiekunów Uczestników Projektu:
- grupowe warsztaty psychologiczne w grupach wsparcia
- indywidualne wsparcie psychologiczne

Udział we wszystkich działaniach projektu jest całkowicie bezpłatny
Celem projektu jest:
W ramach projektu powstanie 30 miejsc opieki w nowopowstałym dziennym ośrodku opieki wytchnieniowej przy PSONI w Gdyni, pod nazwą Dzienny Ośrodek Opieki Wytchnieniowej i Rehabilitacji Społecznej "Osiedle Młodych", dla 240 (120K, 120M) niepełnosprawnych podopiecznych w wieku 0-25lat, którzy ze względu na wiek mają specyficzne i zróżnicowane potrzeby związane z niepełnosprawnościami, co uwzględnimy w indywidualnych ścieżkach reintegracji oraz 20 dzieci normatywnych do 18 roku życia zagrożonych wykluczeniem społecznym - dzieci uchodźców z Ukrainy. Wsparcie otrzyma również 190 (170K, 20M) opiekunów faktycznych uczestników objętych opieką ośrodka. 
Planowane efekty po zakończeniu projektu:
W ramach projektu zaplanowano objęciem wsparciem 450 osób (w tym 290 Kobiety) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym oraz usługami asystenckimi i opiekuńczymi świadczonymi w społeczności lokalnej w programie.

Trwałość projektu

W ramach projektu zostało utworzonych 30 nowych miejsc opieki, co jest z godne z celem szczegółowym "Zwiększona liczba trwałych miejsc świadczenia usług społecznych". Miejsca te będą utrzymane przez cały okres trwałości od 01.11.2023 do 02.01.2027. Prognozowane rosnące zapotrzebowanie na tego typu usługi społeczne miejsca te będą zajęte również po zakończeniu okresu trwałości projektu, na co wskazują lokalne dane
demograficzne i fakt, że będzie to jedyny w gminie ośrodek świadczący usługi opiekuńcze dedykowane dla młodych osób niepełnosprawnych. W rezultacie realizacja projektu poprawiła dostępność oraz jakość usług opiekuńczych w środowisku lokalnym (poprzez indywidualne podejście do
podopiecznych), czego nie zapewnia opieka instytucjonalna. Ciągłość działań oparta będzie na dalszej współpracy z partnerem - gminą Gdynia oraz
jednostkami jej podległymi oraz na finansowaniu z publicznych funduszy przeznaczonych na rehabilitację społeczną i opiekę nad osobami niepełnosprawnymi. 


Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Partnerem projektu jest Miasto Gdynia 
Wartość projektu: 9 116 652,12 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 8 660 819,51 zł

strona_internetowa