ue_logo

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdyni Przekaż 1% podatku

Projekt Dzienny Ośrodek Wsparcia Teatr BRO

Serdecznie zapraszamy do skorzystania ze wsparcia dla osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych powyżej 26 roku życia, potrzebujących pomocy w codziennym funkcjonowaniu, którzy mają specyficzne i zróżnicowane potrzeby ze względu na wiek i niepełnosprawności oraz skorzystania ze wsparcia przez opiekunów faktycznych Uczestników Projektu. Działania te realizowane są przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło w Gdyni w ramach projektu „Dzienny Ośrodek Wsparcia - Teatr „Biuro Rzeczy Osobistych”” (nr: RPPM.06.02.02-22-0016/20).


W Projekcie mogą uczestniczyć osoby, które spełniają następujące warunki:

    a) osoby w wieku powyżej 26 roku życia, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności o stopniu nie pozwalającym funkcjonować samodzielnie lub mają potwierdzony wiek 60+, osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego, o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz osoby z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, chcą uczestniczyć w projekcie z inicjatywy własnej lub opiekuna prawnego, posiadają miejsce zamieszkania, pracy lub nauki na terenie gminy Gdynia, wyrażają zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych na potrzeby prowadzenia dokumentacji Projektu, lub

    b) opiekunowie sprawujący opiekę nad osobami zakwalifikowanymi do udziału w projekcie


Pierwszeństwo w dostępie do usług opiekuńczych będą miały osoby, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego


W ramach Projektu planowane są takie rodzaje wsparcia jak:

a. dla Uczestników Projektu:

- szczegółowa diagnoza potrzeb Uczestników Projektu

- opracowanie indywidualnej ścieżki udziału w Projekcie (IŚR)

- zajęcia grupowe (dobrane do grupy, takie jak np. zajęcia teatralne, warsztaty aktorskie, zajęcia filmowe, muzykoterapia, taniec itp.)

- wyjścia na wydarzenia kulturalne (np. przedstawienia teatralne, seanse filmowe, wizyty w muzeach)

- wyżywienie w czasie udziału w zajęciach w Projekcie

b. dla opiekunów Uczestników Projektu:

- grupowe warsztaty psychologiczne w grupach wsparcia

- indywidualne wsparcie psychologiczne


Udział we wszystkich działaniach projektu jest całkowicie bezpłatny

Celem projektu jest:

W ramach projektu powstanie 30 miejsc opieki w nowopowstałym ośrodku wsparcia o nazwie Dzienny Ośrodek Wsparcia - Teatr Biuro Rzeczy Osobistych dla 60 niepełnosprawnych i niesamodzielnych osób dorosłych 26+, potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, którzy mają specyficzne i zróżnicowane potrzeby ze

względu na wiek i niepełnosprawności, co uwzględnimy w indywidualnych ścieżkach reintegracji. Wsparcie otrzyma również 40 opiekunów faktycznych uczestników objętych opieką ośrodka 

Planowane efekty po zakończeniu projektu:

W ramach projektu zaplanowano objęciem wsparciem 100 osób (w tym 62 Kobiety) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym oraz usługami asystenckimi i opiekuńczymi świadczonymi w społeczności lokalnej w programie.

Trwałość projektu

W ramach projektu zostało utworzonych 30 nowych miejsc opieki, co jest z godne z celem szczegółowym "Zwiększona liczba trwałych miejsc świadczenia usług społecznych". Miejsca te będą utrzymane przez cały okres trwałości od 01.11.2023 do 02.01.2027. Prognozowane rosnące zapotrzebowanie na tego typu usługi społeczne miejsca te będą zajęte również po zakończeniu okresu trwałości projektu, na co wskazują lokalne dane
demograficzne i fakt, że będzie to jedyny w gminie ośrodek świadczący usługi opiekuńcze dedykowane dla młodych osób niepełnosprawnych. W rezultacie realizacja projektu poprawiła dostępność oraz jakość usług opiekuńczych w środowisku lokalnym (poprzez indywidualne podejście do
podopiecznych), czego nie zapewnia opieka instytucjonalna. Ciągłość działań oparta będzie na dalszej współpracy z partnerem - gminą Gdynia oraz
jednostkami jej podległymi oraz na finansowaniu z publicznych funduszy przeznaczonych na rehabilitację społeczną i opiekę nad osobami niepełnosprawnymi. 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.


Partnerami projektu jest Miasto Gdynia 

Wartość projektu: 2 333 085,06 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 2 216 430,81 zł

strona_internetowa